Kyusho jitsu

Inledning Kyusho jitsu är läran om kroppens vitala punkter för att distrahera eller försvaga en motståndare. Inom kampkonsterna kan vi påverka kroppen genom att antingen hålla, trycka, gnugga eller slå på olika punkter. Genom att påverka en punkt påverkar vi flödet av energi och därmed kroppens kommunikationssystem. Kyushons olika principer gör det möjligt att nästan i det oändliga kombinera olika metoder, där vissa kombinationer är kraftigare än andra, beroende på teknik och omständighet.

Varför? Kyusho jitsu är mycket effektivt i självförsvar och kräver ingen styrka. Nackdelen är att det tar tid att lära sig för att det krävs PRECISION, INTENTION och AVSLAPPNING och kanske inte minst TRO på den egna förmågan. Den minsta effekten kyusho jutsu vanligtvis ger oss är att vi tillfälligt försvagar motståndarens muskler och får hans leder att lättare ge vika. Men vi kan också få en kraftigare effekt på vår motståndare genom att tillfälligt eller delvis påverka nervsystemet på ett sådant sätt att hans medvetandegrad och muskelkontroll störs helt eller delvis. Man brukar tala om tre olika grader: • 3:e graden: Tillfällig förlust av eller bristande muskelkontroll och/eller medvetande. Vanligtvis en 2-punktskombination eller en lätt 3-punktskombination. • 2:a graden: Fullständig förlust av muskelkontroll. Dock kan motståndaren åtminstone vara något så när medveten om sin omgivning. Vanligtvis en 3-punktskombination. • 1:a graden: Fullständig ”medvetslöshet”. Motståndaren ligger ner och har ingen som helst muskelkontroll och är fullständigt omedveten om omgivningen. Vanligtvis en 4-punktskombination eller en hård 3-punktskombination.

Energi I kroppen, precis som i universum, finns alla former eller frekvenser av energi. De minsta beståndsdelarna vi känner till i atomer är egentligen energi som vibrerar eller svänger med en hastighet så att de uppfattas som partiklar. Den intressanta skillnaden mellan olika partiklar eller materia är egentligen med vilken frekvens den vibrerar/svänger. Frekvensen avgör hur vi ”uppfattar” energin. Det finns fast materia (mineraler, proteiner etc), vätska (vatten, blod, lymfa etc), gas (syre, kväve, koldioxid etc), mätbar, starkare elektromagnetisk strålning (värme, bioelektricitet etc) och svagare, mer subtil energi (aura, tankar, känslor etc). Alla dessa former av energi samverkar och omvandlas sinsemellan. Man kan i princip påverka alla energiformer med vilken energiform som helst. Naturligtvis är även ljud energi, med olika frekvenser. Ljudvågorna träffar oss med över 300 meter/sekund. Tankar färdas snabbare än ljuset.

Ki En del av den elektromagnetiska energin kallar japanerna för ki, kineserna för chi/qi, och indierna för prana. Elektromagnetisk energi finns i hela kroppen och runt hela kroppen. Utanför kroppen kallar vi den generellt för aura. Energi som rör sig, eller ”flyter”, längs banor innanför kroppen kallar vi för ki och banorna för akupunkturmeridianer. Ställen på kroppen där energin flödar mellan insidan och utsida av kroppen kallar vi för chakra och akupunkter. Chakra kan sägas vara stora akupunkter där energiflödet påverkar stora nervansamlingar (s.k. plexus), inre organ och körtlar. Det finns sju stycken större chakra och ett stort antal mellan och mindre chakra.

Akupunkter – nervpunkter Inom kyusho lär man sig samma punkter som används inom akupunktur och akupressur. Kroppens vitala punkter, eller akupunkter (även kallat nervpunkter), är ställen på kroppen där man kan påverka kroppens energisystem (ki) och nervsystem. Akupunkter är vanligtvis en plats på kroppen där vi kan komma åt var en nerv slutar, delar eller korsar andra nerver. Det finns 361 reguljära punkter längs 14 meridianer och därtill finns det minst lika många extraordinära punkter.

Nervsystemet En stor del av kroppens interna kommunikation sker via nervsystemet. Nerver är långa celler som transporterar elektriska impulser. Nervcell är både mottagare och sändare av impulser. Impulser mellan nervceller och nervceller och andra typer av celler sker genom antingen elektrisk eller kemisk retning från andra celler. På vissa ställen slutar eller förgrenar nervceller sig. Vid dessa förgreningar skickas alltså de elektriska impulserna vidare via flera vägar. Men för att en nervcell ska skicka iväg en elektrisk eller kemisk impuls krävs det att den får en tillräcklig dos av retning. Är retningen för liten innebär det att nervcellen inte skickar någon impuls vidare, medan en alltför kraftig retning kan innebära att systemet kortsluts. För att skydda systemet mot antingen kortslutning eller stopp så finns det säkringar/strömbrytare inbyggda – trafikljus vid de olika korsningarna skulle man kunna säga. Akupunkterna och dess elektromagnetiska spänning är trafikljusen och meridianerna är trafikljusens kommunikations- och ledningssystem.

Meridianer Det finns 12 reguljära meridianer, sex yin och sex yang, som är bilaterala, dvs. de finns spegelvända på kroppens högra och vänstra sida. Därtill finns det två meridianer som går längs kroppens mittlinje. Meridianerna är associerade och namngivna efter olika inre organ beroende på vilket vitalt organ meridianen i huvudsak reglerar. Meridianerna är olika flöden av energi i kroppen som kan liknas med hur vatten flödar i naturen. I början på meridianen finns ki lagrat som i en djup brunn eller underjordisk sjö. Därefter ”stiger” ki och flödar som ur en källa för att därefter öka i styrka och flöda som (i) en fors. Efter forsen blir flödet som i en flod för att till slut bli som ett floddelta. En stor del av meridianernas flöde sker inne i kroppen och kan inte visas genom att enbart följa en meridians punkter på kroppen utsidan.

                                  /fullsizeoutput_267.jpg